Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir geležinkelių transporto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais geležinkelių transporto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

● Mokėti dirbti kompiuterio „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos srityje analizuoja užsienio valstybių ir kitų tarptautinių geležinkelių transporto organizacijų teisės aktus, teikia pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių projektų, teisės aktų, susijusių su šių tarptautinių sutarčių sudarymu, prisijungimu prie jų ar ratifikavimu, projektų ir susitarimų su kitų valstybių ar tarptautinių organizacijų institucijomis projektų, taip pat atstovauja ministerijai dvišalėse ir daugiašalėse derybose su užsienio valstybių įgaliotais atstovais svarstant šiuos projektus, užtikrina šių tarptautinių sutarčių ir susitarimų vykdymą, ministerijai atliekant Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos funkcijas;

● Koordinuoja ir kontroliuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklą įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus geležinkelių transporto srityje, t. y. analizuoja jos veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl šios bendrovės veiklos tobulinimo;

● Analizuoja geležinkelių transporto ekonominės veiklos rezultatus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, pasiūlymus dėl rezultatų gerinimo;

● Rengia geležinkelių transporto srities planavimo dokumentus, kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą ir įgyvendina kitų institucijų parengtus ir patvirtintus planavimo dokumentus;

● Analizuoja, rengia ir pagal poreikį tikslina teisės aktus, reglamentuojančius  viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymą, viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimą, nuostolių, patirtų vykdant viešųjų paslaugų įsipareigojimą, kompensavimą, taip pat kitus su tuo susijusius teisės aktus;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais;

● Rengia pasiūlymus dėl valstybės pagalbos suteikimo viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimo ir plėtros, geležinkelių transporto srityse;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais;

● Perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire) ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais, Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka apie tai informuoja Europos Sąjungos institucijas;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia kitiems ministerijos administracijos padaliniams, kitoms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jų pateiktų pozicijų;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais;

● Kaupia, sistemina informaciją, susijusią su viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymu, keleivių vežimu, įmonių ūkine ir finansine veikla;

●  Rengia geležinkelių transporto tikslinių tyrimų programas;

● Prireikus nagrinėja asmenų prašymus ir skundus viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais, imasi priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

●  Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymo, keleivių vežimo, įmonių ūkinės ir finansinės veiklos klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio grupės vyresniojo patarėjo, kuruojančio geležinkelių transporto klausimus, pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.