Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – teisė;

studijų kryptis – ekonomika;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

●  Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

● Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

● Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas  priskirtos srities klausimais, prireikus ją pristato komisijų, darbo grupių, Europos Sąjungos institucijų posėdžiuose, kituose dalykiniuose renginiuose, derybose ir konferencijose, atstovauja ministerijai šiuo klausimu kitose valstybės institucijose ir įstaigose.

● Teikia informaciją transporto atašė priskirtos srities klausimais.

● Nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką priskirtos srities klausimais, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvos Respublikai.

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautiniuose pasitarimuose, teikia pasiūlymus priskirtos srities klausimais, dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja Lietuvos transporto saugos administracijos veiklą keleivių vežimo geležinkelių transportu srityje.

● Organizuoja geležinkelių įmonių (vežėjų), kurios teiks viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, parinkimą ir organizuoja viešųjų paslaugų su šiomis geležinkelio įmonėmis (vežėjais) sutarčių sudarymą, atlieka šios sutarties sąlygų laikymosi kontrolę.

● Analizuoja geležinkelių įmonių (vežėjų), teikiančių viešąsias keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugas, veiklos rezultatus, teikia pasiūlymus vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimui užtikrinti.

● Užtikrina geležinkelių įmonių (vežėjų) veiklos įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus keleivių vežimo geležinkelių transportu srityse, koordinavimą ir kontrolę, t. y. analizuoja jų veiklą įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, išvadas ir pasiūlymus dėl jų veiklos tobulinimo.

● Analizuoja kombinuoto keleivių vežimo vietiniais mašrutais įgyvendinimo galimybes ir teikia grupės vyresniajam patarėjui, kuruojančiam geležinkelių transporto klausimus, dėl kombinuotojo keleivių vežimo sistemos plėtros.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.