Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 studijų kryptis – politikos mokslai;

 studijų kryptis – teisė;

 studijų kryptis – viešasis administravimas;

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

 Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●  Padeda susisiekimo ministrui organizuoti darbą: planuoja ir sudaro darbotvarkes, derina  rengiamų pasitarimų laiką, primena apie posėdžius, pasitarimus, būtinus susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jis turi dalyvauti, informuoja apie darbo klausimais gautą informaciją, pateikia apibendrintą informaciją.

●  Teikia susisiekimo ministrui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja susisiekimo ministro išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą.

●  Kontroliuoja medžiagos, kurios reikia Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, parengimą ir reikalingos informacijos iš Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių  surinkimą.

●  Organizuoja Susisiekimo ministerijos vadovybės pasitarimus ir juose dalyvauja.

●  Prisideda prie Susisiekimo ministerijos reprezentacinių prekių įsigijimo proceso, vidaus komunikacijos  ir veiklos viešinimo renginių organizavimo.

●  Organizuoja susisiekimo ministro pasitarimus su Susisiekimo ministerijos valstybės tarnautojais ir darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis, perduoda žodžiu arba elektroniniu paštu susisiekimo ministro rezoliucijas ir pavedimus atsakingiems vykdytojams.

●  Peržiūri susisiekimo ministrui teikiamus pasirašyti / vizuoti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo susisiekimo ministro informacinių dokumentų bylas.

●  Naudoja reprezentacines lėšas, skirtas pavieniams užsienio svečiams, negausioms delegacijoms, pasitarimų pas susisiekimo ministrą dalyviams priimti, nustatyta tvarka už jas atsiskaito atitinkamam Susisiekimo ministerijos administracijos padaliniui.

●  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.