Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir ministro pavedimų vykdymą ir kontroliuoja jų vykdymą.

● Organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis.

● Kontroliuoja, ar rengiami teisės aktų projektai atitinka Vyriausybės programos nuostatas.

● Ministro pavedimu atstovauja ministrui pristatydamas ir aptardamas ministro politines nuostatas ir sprendimus visuomenei, Seimo komitetuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose.

● Bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, rengiančiais programų ir teisės aktų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Vyriausybės programos nuostatas, projektus.

● Ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, akcinių bendrovių, kuriose ministerija yra valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, ir viešųjų įstaigų valdymo organų darbe.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.