Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis viceministrų gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;

● Kontroliuoja viceministrams perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;

● Sudaro viceministrų planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;

● Tvarko posėdžių, kuriems pirmininkauja viceministrai, dokumentus;

● Organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas viceministrus su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą;

● Teikia viceministrams su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja  viceministrų išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes (-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;

● Rengia tarnybinių raštų dėl viceministrų tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;

● Užtikrina, kad Seimo posėdžiuose nagrinėtinų klausimų medžiaga, darbotvarkės ir ministerijos administracijos padalinių parengtos išvados (pažymos) būtų pateiktos viceministrams;

● Organizuoja kolegijos posėdžius Susisiekimo ministerijos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka, vykdo ministerijos kolegijos sekretoriaus pareigas, organizuoja kolegijos darbo techninį aprūpinimą;

● Rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo viceministrų informacinių dokumentų bylas;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.