Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja ir kontroliuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą, užtikrina, kad įgyvendinant ministerijos strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai.

● Susisiekimo ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie ministerijos veiklą.

● Kontroliuoja ministerijos administracinę ūkinę veiklą.

● Organizuoja ir koordinuoja ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir jų  įgyvendinimą.

● Dalyvauja organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir  Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą.

● Vadovaudamasis ministerijos strateginiais veiklos planais ir Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonėmis, užtikrina ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą.

●Organizuoja ministerijos nuostatų, ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir susisiekimo ministro įsakymų projektų rengimą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.