Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Seimo darbą reglamentuojančiais teisės aktais;

● Būti susipažinęs su Susisiekimo ministerijos nuostatais, Susisiekimo ministerijos darbo reglamentu, Susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais ministerijos darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais;

● Išmanyti tarnybinio protokolo reikalavimus, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Tvarko ir sistemina elektroniniu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis ministerijos kanclerio gaunamą korespondenciją ir kitą informaciją, organizuoja jos paskirstymą adresatams;

● Kontroliuoja ministerijos kancleriui perduodamų pasirašyti dokumentų procesą, tikrina, ar pateikti dokumentai vizuoti (įforminti) nustatyta tvarka;

● Sudaro ministerijos kanclerio planuojamų susitikimų ir vizitų kalendorių;

● Tvarko posėdžių, kuriems pirmininkauja ministerijos kancleris, dokumentus;

● Organizuoja asmenų, svečių ir užsienio valstybių oficialių delegacijų, atvykstančių pas ministerijos kanclerį su darbo vizitais, priėmimą pagal tarnybinį protokolą; sudaro susitikimų (renginių) reprezentacinių išlaidų sąmatą;

● Teikia ministerijos kancleriui su tarnybinėmis komandiruotėmis susijusią medžiagą ir koordinuoja ministerijos kanclerio išvykimo (grįžimo) į (iš) tarnybines (-ių) komandiruotes
(-ių) procesą, užsako kelionės dokumentus ir atlieka jų pirkimą iš kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, su kuriuo ministerija yra sudariusi sutartį;

● Rengia tarnybinių raštų dėl ministerijos kanclerio tarnybinių komandiruočių ir kitų dokumentų projektus;

● Analizuoja ir teikia informaciją apie dokumentų ir pavedimų vykdymo eigą, sistemina pavedimų kontrolės vykdymo rezultatus;

● Organizuoja kolegijos posėdžius Susisiekimo ministerijos kolegijos darbo reglamento nustatyta tvarka, vykdo ministerijos kolegijos sekretoriaus pareigas, organizuoja kolegijos darbo techninį aprūpinimą;

● Rengia dokumentus, tvarko, kaupia ir saugo ministerijos kanclerio informacinių dokumentų bylas;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.