Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – elektronikos inžinerija;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Nagrinėja ministro nukreiptus dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus, prireikus rengia atsakymų projektus.

● Analizuoja ekonominę, komercinę ir kitokią informaciją, būtiną Susisiekimo ministerijos veiklai.

● Dalyvauja rengiant Susisiekimo ministerijos ilgalaikius strateginius veiklos planus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo.

● Analizuoja ministerijos administracijos padalinių pateiktas pastabas, pasiūlymus dėl svarstomų Seime įstatymų projektų ir apibendrinus pateikia ministrui.

● Teikia ministrui informaciją ministerijos veiklos klausimais ir informaciją, galinčią turėti įtakos priimant sprendimus.

● Ministro pavedimu dalyvauja įvairių komisijų ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organų darbe; palaiko ryšius su Seimo kanceliarija, Seimo komitetais (komisijomis).

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.