Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – teisė (arba);

darbo patirtis – asmens duomenų apsaugos srities patirtis;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 ● Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.

●  Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●  Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

●  Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

10. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

● Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

● Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

●  Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

●  Užtikrina asmens duomenų apsaugos reglamentavimo  Susisiekimo ministerijoje atitiktį Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimams.

● Informuoja apie prievoles pagal 2016 m. gegužės 27 d.  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), kitus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktus ir vidaus teisės aktus duomenų apsaugos srityje.

● Stebi, kaip laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, kitų Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos teisės aktų ir vidaus teisės aktų duomenų apsaugos srityje, tikrina, ar duomenų tvarkymo veikla atitinka reikalavimus.

● Paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnį.

●  Bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

●  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.