Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vykdant viešuosius pirkimus patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;

● Gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas viešųjų pirkimų klausimus;

● Gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, analizę;

● Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ministerijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ministerijos vykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai;

● Rengia viešųjų pirkimų dokumentų, išskyrus technines specifikacijas, projektus ir teikia ministerijos viešųjų pirkimų komisijoms, rengia šių komisijų sprendimų projektus;

● Teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams, rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;

● Įvertina viešojo pirkimo sąlygas ir faktines aplinkybes ir teikia pasiūlymus dėl pirkimo būdo parinkimo, siekdamas užtikrinti viešųjų pirkimų atlikimo pagrįstumą;

● Nagrinėja, vertina, palygina tiekėjų pasiūlymus ir teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;

● Pagal nustatytą veiklos sritį rengia teisės aktų ir dokumentų projektus ir teikia pasiūlymus, pastabas dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų;

● Rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių projektus ir vertina ministerijos administracijos padalinių parengtus prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutarčių (tarp jų ir sutarčių, finansuojamų Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis) projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus;

● Vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;

● Tikrina ministerijos administracijos padalinių pateiktų paraiškų-užduočių projektus, juose nurodytų kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams ir techninių specifikacijų atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo principams;

● Konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, viešųjų pirkimų klausimais;

● Saugo pagal veiklos sritį gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 

 

 

 

 

.