Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

 ●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo pašto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, pašto veiklą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis ir kitais tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais pašto veiklą;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

● Mokėti derinti teorines žinias su praktiniais įgūdžiais;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Turėti gerus organizacinius įgūdžius;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus dėl strateginių bendradarbiavimo krypčių, prioritetų, tikslų ir priemonių nustatymo pašto  srityje;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo pašto srityje ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų pašto srityje įgyvendinimą;

● Teikia pasiūlymus dėl Susisiekimo ministerijos dalyvavimo Europos Sąjungos teisėkūros procese ir atstovavimo susisiekimo sistemos interesams tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijose, darbo grupėse ir komitetuose pašto klausimais; atstovauja ministerijai (Lietuvos Respublikai) Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose minėtais klausimais;

● Pataria departamento direktoriui dėl pašto srities teisės aktų tobulinimo, rengia šios srities teisės aktų projektus;

● Nagrinėja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su pašto sritimi, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai;

● Organizuoja Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius, užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo ir kitų klausimų svarstymą, kasmetinio Pašto mokos ženklų leidybos plano ir kitų dvejų metų pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų patvirtinimą;

● Analizuoja pašto srities ekonominės veiklos rezultatus, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos veiklos rezultatus vykdant pašto rinkos priežiūrą, akcinės bendrovės Lietuvos pašto strateginius planus, investicinius projektus ir teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;

● Imasi reikalingų priemonių, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą;

● Atstovauja ministerijai kitose valstybės institucijose ir įstaigose pašto klausimais, pristato ministerijos poziciją nagrinėjamais klausimais;

● Teikia pasiūlymus departamento direktoriui dėl asmenų prašymų, skundų ir pranešimų pašto srityje nagrinėjimo, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Departamento direktoriaus pavedimu informuoja visuomenę pašto klausimais, rengia informaciją visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims pašto srities klausimais; 

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.