Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto, inovacijų skatinimo arba teritorijų planavimo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, transporto inovacijų skatinimą valstybės rinkliavų nustatymą, ITS plėtrą, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtrą, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo veiklą ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, gebėti juos taikyti praktiniame darbe;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos transporto tinklo integraciją į tarptautinius transporto tinklus;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja skyriaus darbą – paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;

● Organizuoja ir kontroliuoja tarptautinės transporto, pašto ir elektroninių ryšių ir logistikos sistemos plėtros, Šiaurės ir Baltijos jūros pagrindinio koridoriaus, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, intermodalinio transporto plėtros, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų, ITS ir ITS paslaugų, aktualių mokslinių tyrimų ir studijų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – ministerija) skirtų asignavimų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo, informacijos apie tarptautinius transporto mokslinius tyrimus ir projektus, susijusius su inovacijų diegimu, analizės procesą ir pasiūlymų šiais klausimais teikimą;

● Užtikrina, kad būtų surinkta ir pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą;

● Organizuoja ministerijos išvadų dėl teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentų rengimo ir derinimo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą ir pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, žemės paėmimo, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos, rengimą;

● Organizuoja valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota arba Lietuvos Respublikos Seimo paskirta ministerija, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimo procedūras ir teikimą tvirtinti;

● Užtikrina skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų pristatymą universitetuose ir asociacijose, taip pat universitetų ir asociacijų aktualios tematikos pristatymų ministerijoje vykstančių renginių metu organizavimą;

● Organizuoja Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, tarifų, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo ir pasienio kontrolės punktų plėtros ir sienų kirtimo klausimais parengimą ir jų pristatymą;

● Koordinuoja Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos, Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros komisijos posėdžių organizavimą, kontroliuoja šių komisijų sprendimų vykdymą;

● Organizuoja išvadų dėl kitų ministerijos administracinių padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra klausimais projektų rengimą;

● Organizuoja teisės aktų Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo ir pasienio kontrolės punktų plėtros ir sienų kirtimo klausimais projektų rengimą;

● Organizuoja transporto rinkos apžvalgų ir kitų pagrindinių transporto srities rodiklių ataskaitų rengimą, duomenų, kurie dedami į ministerijos Lietuvos transporto srautų duomenų bazę, rinkimą ir jų įvedimą, užtikrina valstybės institucijų ir ministerijos reguliavimo srities įmonių, įstaigų ir bendrovių teikiamos informacijos, reikalingos rengiant transporto rinkos apžvalgas, rinkimą ir sisteminimą;

● Organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą ir imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus Lietuvos transporto tinklo integracijos į tarptautinius transporto tinklus, transporto inovacijų skatinimo ir plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, mokslinių tyrimų, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, sienų kirtimo, pasienio kontrolės punktų plėtros, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo klausimus;

● Koordinuoja ir kontroliuoja Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą, kontroliuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimą;

● Užtikrina skyriaus metinių veiklos planų įvykdymą ;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus pavedimus, kad būtų įgyvendinti ministerijos strateginiai tikslai.