Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo transporto arba statistikos srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, transporto veiklą, valstybės rinkliavų nustatymą;

● Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją apie geležinkelių, kelių, oro ir vandens transportu Lietuvos Respublikos teritorijoje vežamų krovinių ir keleivių apimtį, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl transporto sektoriaus veiklos, krovinių vežimo, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastuktūra;

● Renka, analizuoja ir sistemina valstybės institucijų ir Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) reguliavimo srities įmonių, bendrovių ir įstaigų prie ministerijos teikiamą informaciją, reikalingą transporto sektoriaus rinkos apžvalgoms parengti ir siūlymams dėl valstybės rinkliavos dydžių patvirtinimo Finansų ministerijai parengti;

● Rengia transporto sektoriaus rinkos veiklos ir rinkos apžvalgas ir kitas transporto srities rodiklių ataskaitas;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su statistine informacija apie transporto veiklą, valstybės rinkliavomis ir rinkliavomis už naudojimąsi transporto infrastuktūra;

● Pataria skyriaus vedėjui dėl teisės aktų, susijusių su krovinių vežimu, transporto statistika, valstybės rinkliavomis, rinkliavomis už naudojimąsi transporto infrastuktūra,  maksimaliomis kainomis už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą tobulinimo, rengia šių sričių teisės aktus;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus statistinės informacijos transporto sektoriaus veiklos, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose statistinės informacijos apie transporto sektoriaus veiklą, valstybės rinkliavų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra klausimais;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų  pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.