Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto arba logistikos srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, valstybės sienų kirtimo, muitinės procedūrų atlikimo tvarką;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos muitų srities teisės aktais;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ES institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl valstybės sienų kirtimo, muitinės procedūrų, pasienio kontrolės punktų plėtros, transporto veiklos paslaugų kainų, priežasčių, trukdančių transporto tranzito plėtrai, šalinimo;

● Organizuoja Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos (toliau – komisija) posėdžius, rengia jiems medžiagą, kas ketvirtį teikia skyriaus vedėjui išvadas apie komisijos sprendimų vykdymą;

● Rengia analizes ir siūlymus dėl pasienio kontrolės punktų įgyvendinimo eigą ir lėšų panaudojimo ir kas ketvirtį teikia skyriaus vedėjui išvadas;

● Vykdo Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos stebėseną, analizuoja vykdomų pasienio kontrolės punktų plėtros projektų įgyvendinimo eigos ir lėšų panaudojimą, kas mėnesį teikia skyriaus vedėjui apibendrintą informaciją ir pasiūlymus;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais valstybės sienų kirtimo, muitinės procedūrų, transporto veiklos paslaugų kainų, pasienio kontrolės punktų plėtros klausimais, derina jas su suinteresuotomis institucijomis, pristato pozicijas ES institucijų darbo susitikimuose;

● Teikia išvadas dėl kitų Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su valstybės sienų kirtimu, muitinės procedūromis, transporto veiklos paslaugų kainomis, pasienio kontrolės punktų plėtra;

● Rengia teisės aktus, susijusius su valstybės sienų kirtimu, muitinės procedūromis, transporto veiklos paslaugų kainomis, pasienio kontrolės punktų plėtra;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus valstybės sienų kirtimo, transporto veiklos paslaugų kainų, muitinės procedūrų ir pasienio kontrolės punktų plėtros klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose valstybės sienų kirtimo, transporto veiklos paslaugų kainų, muitinės procedūrų ir pasienio kontrolės punktų plėtros klausimais;

● Rengia ministerijos vadovybei informaciją apie tranzito ir sienų kirtimo sąlygas;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.