Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto ar logistikos srityse patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo rengimą ir derinimą, statinių projektavimo ir naudojimo procesus,, logistiką ir intermodalinio transporto plėtrą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais krovinių vežimą, logistiką ir intermodalinio transporto plėtrą;

● Gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl vežimų kombinuotu transportu, logistikos, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų Lietuvoje gerinimo;

● Koordinuoja kelių transporto teritorijų planavimo ir žemės paėmimo projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą;

● Organizuoja Viešųjų logistikos centrų plėtros ir veiklos priežiūros komisijos posėdžius, teikia skyriaus vedėjui išvadas apie šios komisijos sprendimų vykdymą;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei apie vežimus kombinuotu transportu, logistikos ir intermodalinio transporto aktualijas, problematiką ir plėtrą ir krovinių vežimo sąlygas;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais vežimų kombinuotu transportu, logistikos, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų gerinimo klausimais, derina jas su suinteresuotomis institucijomis;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su logistikos, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų gerinimo klausimais;

● Rengia ir tobulina teisės aktus, susijusius su kombinuotu transportu, logistika, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų gerinimo klausimais;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo bei tranzito sąlygų gerinimo klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose plėtros ir logistikos, vežimų kombinuotu transportu, intermodalinio transporto plėtros, krovinių vežimo sąlygų gerinimo klausimais;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.