Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo bent vienoje iš šių sričių – transporto, ITS arba elektromobilių infrastruktūros plėtros, teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, elektromobilių ir jų įkrovimo infrastruktūros, ITS plėtrą, teritorijų planavimą ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ES institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros, projektų ir bandomųjų iniciatyvų įgyvendinimo;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais inovatyvaus ir ekologiško transporto, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis, pristato pozicijas ES institucijų darbo susitikimuose;

● Rengia ir teikia Lietuvos Respublikos ataskaitas dėl ES teisės aktų perkėlimo / įgyvendinimo inovatyvaus ir ekologiško transporto, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais;

● Teikia išvadas dėl kitų Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais;

● Rengia ir tobulina teisės aktus, susijusius su inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais;

● Nagrinėja asmenų prašymus, skundus inovatyvaus ir ekologiško transporto plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais, žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant geležinkelių transporto projektus klausimais;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose inovatyvaus ir ekologiško transporto ir jo infrastruktūros plėtros, ITS ir ITS paslaugų plėtros klausimais;

● Koordinuoja, geležinkelių transporto teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą.

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.