Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo transporto arba transporto mokslinių tyrimų, arba teritorijų planavimo ar žemės paėmimo srityse patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, transporto inovacijų skatinimo, mokslinių tyrimų skatinimo ir teritorijų planavimo ir žemės paėmimo veiklą;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles;

● Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su inovacijų diegimu, taip pat finansuojamų iš Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – ministerija) skirtų asignavimų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimu, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtra, bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimu, kas ketvirtį teikia informaciją skyriaus vedėjui;

● Organizuoja skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų pristatymą universitetuose ir asociacijose, taip pat universitetų ir asociacijų aktualios tematikos pristatymus ministerijoje vykstančių renginių metu;

● Rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose nagrinėjamais mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su inovacijų diegimu, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimu, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtra, bendradarbiavimu su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimu, klausimais ir derina jas su suinteresuotomis institucijomis, pristato pozicijas ES institucijų darbo susitikimuose;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, kurie susiję su moksliniais tyrimais ir studijomis, susijusiais su transporto inovacijų diegimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtros, bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimais;

● Rengia ir tobulina teisės aktus, susijusius su mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo studijomis, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtros, bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimais;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su inovacijų diegimu, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtros, bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose mokslinių tyrimų ir studijų, susijusių su inovacijų diegimu, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų įgyvendinimo, inovatyvaus ir ekologiško transporto infrastruktūros plėtros, bendradarbiavimo su mokslo institucijomis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo skatinimo klausimais;

● Dalyvauja geležinkelių transporto teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengime, derinime ir tvirtinime.

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.