Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams srityje patirtį skyriaus kompetencijų srityje;

● Pasižymėti tokios savybėmis kaip sąžiningumas, profesionalumas, kūrybiškumas, atsakingumas, draugiškumas, atvirumas;

● Išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius normatyvinius statybos techninius dokumentus, normatyvinius statinio paskirties dokumentus, teritorijų planavimo dokumentus ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo, derinimo ir statinių naudojimo priežiūros taisykles ir kitus teisės aktus, kuriais reglamentuojami teritorijų planavimo, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir statybos, statinių projektavimo ir naudojimo procesai;

● Gebėti motyvuoti, tarpininkauti, bendradarbiauti, paremti patarimais, padėti skyriaus darbuotojui priimti konstruktyvius su darbu susijusius sprendimus;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias ugdant skyriaus darbuotojų kompetenciją rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja skyriaus darbuotojus rengiant dokumentus, susijusius su teritorijų planavimu ir teritorijų planavimo dokumentų derinimu remiantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, su Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatomis, su administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimu, jų keitimu, teritorijų ribų nustatymu ir jų keitimu remiantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, su susisiekimo komunikacijų naudojimu ir technine priežiūra remiantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis;

● Konsultuoja skyriaus darbuotojus atliekant viešinimo procedūras ir rengia valstybei svarbių projektų, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija, teritorijų planavimo dokumentus ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus, rengia informaciją apie Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane ministerijai priskirtų įgyvendinimo priemonių plano vykdymo eigą;

● Konsultuoja skyriaus darbuotojus rengiant išvadas dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir derinimo pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą, dokumentų dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimo ir derinimo pagal Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos įstatymą projektus, dokumentų dėl administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių pavadinimų suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir jų keitimo, susisiekimo komunikacijų naudojimo ir techninės priežiūros, taip pat kitų dokumentų, kuriais įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo, Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymų nuostatos;

● Padeda sukoordinuoti vandens transporto infrastruktūros teritorijų planavimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektų rengimą, derinimą ir tvirtinimą:

● Konsultuoja skyriaus darbuotojus atliekant įgyvendinamų projektų („Rail Baltica“, „Via Baltica“ ir Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projektai) rengiamų teritorijų planavimo dokumentų ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams rengimo ir įgyvendinimo procedūras.