Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

●  Turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

●  Būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais transporto plėtros, teritorijų planavimo, žemės paėmimo veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, civilinę, administracinę ir darbo teisę;

●  Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

●  Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant dokumentus ir teisės aktų projektus;

●  Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

●  Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

●  Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl įstatymų, nutarimų, įsakymų, kitų teisės aktų, sutarčių taikymo ir aiškinimo;

●  Atstovauja ministerijai visų instancijų bendrosios kompetencijos ir specializuotuose teismuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose, kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengia procesinius teismo dokumentus dėl teritorijų planavimo ir žemės paėmimo klausimų;

●  Nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir teikia pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia raštus;

●  Suderinęs su Skyriaus vedėju, organizuoja pasitarimus, dalyvauja ministerijos bei kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose;

●  Analizuoja ir sistemina Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktiką ir teikia pasiūlymus dėl nacionalinių teisės aktų tobulinimo;

●  Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo bei rengiamų pozicijų dėl Europos Sąjungos reikalavimų taikymo;

●  Konsultuoja skyriaus darbuotojus teisės taikymo klausimais;

●  Nagrinėja, skyriaus vedėjo pavedimu, skyriaus darbuotojų parengtus teisės aktų projektus teisės technikos požiūriu, vertina jų atitiktį Konstitucijai, įstatymams, kitiems teisės aktams ir Europos Sąjungos teisės aktams;

●  Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.