Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijos arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo elektroninių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių sritį, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus ir principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimo priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą;

● Gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, gebėti rengti teisės aktų projektus, analizuoti ir apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Vadovauja skyriui, planuoja skyriaus veiklą, koordinuoja skyriaus valstybės tarnautojų veiklą, paskirsto jiems užduotis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už tai, kad skyriui priskirti uždaviniai ir funkcijos būtų vykdomi kokybiškai ir laiku, nustatyta tvarka atsiskaito už skyriaus darbą;

● Organizuoja  teisinės, ekonominės, statistinės ir kitokios informacijos, būtinos elektroninių ryšių ir pašto sričių plėtrai užtikrinti, kaupimą, sisteminimą ir analizę, išvadų ir pasiūlymų teikimą departamento direktoriui;

● Organizuoja elektroninių ryšių ir pašto sričių teisės aktų projektų parengimą kokybiškai ir laiku;

● Organizuoja ir kontroliuoja užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos teisės aktų ir projektų, susijusių su elektroninių ryšių ir pašto sritimis, analizę, Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais, rengimą ir derinimą, išvadų pateikimą, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos, teikia departamento direktoriui pasiūlymus ir išvadas;

● Organizuoja ir kontroliuoja Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su elektroninių ryšių ir pašto sritimis, nagrinėjimą, išvadų rengimą ir pasiūlymų dėl nagrinėjamų bylų aktualumo Lietuvai pateikimą;

● Organizuoja  Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su elektroninių ryšių ir pašto sritimis, atitikties pagrindiniams strateginiams dokumentams vertinimą ir teikia departamento direktoriui išvadas ir pasiūlymus;

● Organizuoja elektroninių ryšių ir pašto sričių ekonominės veiklos rezultatų, strateginių planų, investicinių projektų analizę ir išvadų ir pasiūlymų teikimą departamento direktoriui;

● Elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais atstovauja Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, bendradarbiauja su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, atstovauja jose Lietuvos Respublikai, dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių, kurios nagrinėja elektroninių ryšių ir pašto klausimus, veikloje;

● Atstovauja ministerijai darbo grupių, komisijų veikloje, susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose elektroninių ryšių  ir pašto klausimais, užtikrina juose priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;

● Teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl elektroninių ryšių ir pašto sričių plėtros, valstybės investicijų programų elektroninių ryšių ir pašto srityse įgyvendinimo, organizuoja šių programų vertinimą ekonominiu, finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

● Organizuoja pasiūlymų dėl privalomų nurodymų, užduočių ir užsakymų ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams, kad apsaugotų ir palaikytų reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungtų ir prireikus apribotų visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, davimo, parengimą ir teikia juos departamento direktoriui, organizuoja su minėtais klausimais susijusių priemonių koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą;

● Organizuoja pasiūlymų dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis, parengimą ir jų pateikimą departamento direktoriui, organizuoja su minėtais klausimais susijusių priemonių koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą;

● Organizuoja pasiūlymų dėl taikomų elektroninių ryšių technologijų tobulinimo ir plėtros krypčių, rekomenduojamų taikyti techninių reikalavimų (standartų) parengimą ir pasiūlymų dėl elektroninių ryšių veiklos Lietuvoje koordinavimo pateikimą, organizuoja su minėtais klausimais susijusių priemonių koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą;

● Organizuoja pasiūlymų dėl valstybės strategijos ir politikos sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtros srityje įgyvendinimo, sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir elektroninių ryšių technologijų naujovių kūrimo ir diegimo parengimą ir jų pateikimą departamento direktoriui, organizuoja su minėtais klausimais susijusių priemonių koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą;

● Organizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamų periodinių elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitų, rinkos tyrimų analizę, išvadų ir pasiūlymų parengimą;

● Organizuoja pasiūlymų dėl viešosios sparčiojo plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtros, koordinavimo ir įgyvendinimo ypač vietovėse, kuriose šios infrastruktūros nėra ar kuriose nėra konkurencijos teikiant sparčiojo plačiajuosčio ryšio paslaugas, pateikimą departamento direktoriui, organizuoja su minėtais klausimais susijusių priemonių koordinavimą ir (ar) įgyvendinimą;

● Organizuoja pasiūlymų dėl kitų institucijų parengtų ir patvirtintų planavimo dokumentų pateikimą departamento direktoriui, taip pat kontroliuoja elektroninių ryšių ir pašto sričių planavimo dokumentų įgyvendinimą;

● Organizuoja užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių ir pašto sritimis, analizę, teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl tarptautinių sutarčių ratifikavimo tikslingumo ar prisijungimo prie jų;

● Organizuoja pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo elektroninių ryšių ir pašto srityse pateikimą ir užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų elektroninių ryšių ir pašto srityse  įgyvendinimą;

● Bendradarbiauja su socialiniais partneriais elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais, sprendžia iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas, teikia pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

● Organizuoja informacijos parengimą visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims elektroninių ryšių ir pašto sričių klausimais;

● Organizuoja fizinių ir juridinių asmenų