Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo elektroninių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių  ryšių veiklą;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

● Gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus dėl bendradarbiavimo su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis elektroninių ryšių klausimais, atstovauja jose Lietuvos  Respublikai, rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, taip pat rengia išvadas dėl kitų valstybės institucijų pateiktų derinti pozicijų, susijusių su elektroninių ryšių sritimi; 

● Analizuoja ir sistemina informaciją apie užsienio valstybių elektroninių ryšių srities reguliavimo patirtį, analizuoja užsienio valstybių teisės aktus ir tarptautinių organizacijų (ITU, CEPT, RSS) dokumentus elektroninių ryšių srityje, pildo klausimynus, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Analizuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos teisės aktus, susijusius su elektroninių ryšių sritimi, rengia išvadas dėl galiojančio Lietuvos teisinio reglamentavimo atitikties ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;

● Rengia teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių veikla, projektus; nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų institucijų, įstaigų pateiktus išvadoms gauti teisės aktų projektus, susijusius su elektroninių ryšių veiklos sritimi, teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

● Rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, susijusių su tarptinklinio ryšio reglamentavimu ir elektroninių ryšių infrastruktūra, taip pat rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų pateiktų derinti pozicijų;

● Analizuoja ir sistemina teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su  elektroninių ryšių veikla ir plėtros kryptimis, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Analizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamas periodines elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitas, rinkos tyrimus, rengia ir teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Nagrinėja valstybės institucijų, fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, paklausimus, skundus, prašymus dėl elektroninių ryšių veiklos srities, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms elektroninių ryšių veiklos klausimais;

● Atstovauja ministerijai komisijose, darbo grupėse elektroninių ryšių veiklos klausimais;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.