Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijų arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo elektroninių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių  ryšių veiklą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ypatumais;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas ir pasiūlymus;

● Gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Analizuoja teisinę, technologinę, ekonominę ir kitokią informaciją susijusią su radijo dažnių valdymu, elektroninių ryšių infrastruktūra, ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui;

● Rengia ir analizuoja teisės aktų, reglamentuojančių radijo dažnių valdymą ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimą, planavimą ir plėtrą, projektus;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su radijo dažnių valdymo ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo, planavimo ir plėtros klausimais;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl radijo dažnių valdymo ir elektroninių ryšių infrastruktūros teisinio reglamentavimo tobulinimo;

● Analizuoja ir vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su radijo dažnių valdymu ir elektroninių ryšių infrastruktūra, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia išvadas ir pasiūlymus;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai komisijose, darbo grupėse radijo dažnių valdymo ir elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros klausimais, užtikrina jų priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;

● Analizuoja AB Lietuvos radijo ir televizijos centro veiklos rezultatus, strateginius planus, investicinius projektus ir teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Prireikus nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, susijusius su radijo dažnių valdymu ir elektroninių ryšių infrastruktūros plėtra, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;

● Rengia informaciją vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms radijo dažnių valdymo ir elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros klausimais;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų radijo dažnių valdymo ir elektroninių ryšių infrastruktūros naudojimo, planavimo ir plėtros klausimais, derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Analizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyb...