Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) fizinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo elektroninių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių  ryšių veiklą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ypatumais;

● Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas ir pasiūlymus;

● Gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių technologijomis ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtra, projektus, nagrinėja kitų Susisiekimo ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su elektroninių ryšių technologijomis ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtra, ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

● Nuolat kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su elektroninių ryšių technologijomis ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtra, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Analizuoja ir vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su elektroninių ryšių technologijomis ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtra, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Atstovauja Susisiekimo ministerijai komisijose, darbo grupėse elektroninių ryšių technologijų ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtros klausimais, užtikrina jų priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;

● Analizuoja VšĮ „Plačiajuostis internetas“ veiklos rezultatus, strateginius planus, investicinius projektus ir teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus, prašymus dėl elektroninių ryšių technologijų ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtros, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;

● Rengia informaciją Susisiekimo ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms elektroninių ryšių technologijų ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtros klausimais;

● Nuolat analizuoja Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamas periodines elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitas, rinkos tyrimus, rengia ir teikia išvadas ir pasiūlymus elektroninių ryšių technologijų ir sparčiojo plačiajuosčio ryšio plėtros srityse;

● Rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl valstybės strategijos ir politikos plačiajuosčio ryšio plėtros srityje įgyvendinimo, taip pat dėl sparčiojo plačiajuosčio ryšio ir elektroninių ryšių technologijų naujovių kūrimo ir diegimo, koordinuoja  ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų rengimo elektroninių ryšių srityje ir dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir ministerijos strateginių veiklos planų elektroninių ryšių srityje įgyvendinimo;

● Analizuoja elektroninių ryšių srityje iškylančias socialines, ekonomines ir kitas problemas ir pagal poreikį rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus, kaip spręsti šias problemas;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos  strateginiai tikslai.