Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) technologijų mokslo studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo elektroninių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių ryšių veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais elektroninių  ryšių veiklą;

 ● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis, Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ypatumais;

● Mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

● Gebėti atlikti teisės aktų projektų analizę, rengti teisės aktų projektus, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:

● Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

       

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS  

● Rengia teisės aktų, susijusių su elektroninių ryšių naudojimu valstybės gynybai ir saugumui, projektus, nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus derinti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su  elektroninių ryšių veikla, projektus ir teikia dėl jų išvadas ir pasiūlymus skyriaus vedėjui;

● Nuolat kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su elektroninių ryšių naudojimu valstybės gynybai ir saugumui, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Analizuoja ir vertina Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektinių pasiūlymų, susijusių su elektroninių ryšių naudojimu valstybės gynybai ir saugumui, atitiktį pagrindiniams strateginiams dokumentams, teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus;

● Rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamų klausimų, taip pat rengia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti pozicijų, susijusių su elektroninių ryšių naudojimu valstybės gynybai ir saugumui;

● Rengia ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl privalomų nurodymų, užduočių ir užsakymų davimo ūkio subjektams, teikiantiems elektroninių ryšių tinklus ir (ar) paslaugas, taip pat aparatūros ir įrenginių savininkams ar naudotojams, kad apsaugotų ir palaikytų reikiamus elektroninių ryšių tinklus, taip pat juos sujungtų ir prireikus apribotų visuomenės galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklais nenugalimos jėgos ir ekstremaliųjų situacijų ar kitų ypatingų aplinkybių atvejais, taip pat siekiant pasirengti visuotinei mobilizacijai, valstybės gynybai, užtikrinti valstybės saugumą ir viešąją tvarką, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų ryšių tinklų ir viešųjų elektroninių ryšių paslaugų palaikymo prioritetų tinklo katastrofinio gedimo ar nenugalimos jėgos pasireiškimo atvejais nustatymo, taip pat ekstremaliųjų situacijų ir kitais ypatingų aplinkybių atvejais, kad būtų palaikomas aukščiausias paslaugų lygis, koordinuoja ir (ar) įgyvendina su tuo susijusias priemones;

● Atstovauja ministerijai komisijose, darbo grupėse elektroninių ryšių naudojimo valstybės gynybai ir saugumui klausimais, užtikrina jų priimtų sprendimų stebėseną ir įgyvendinimą;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų pranešimus, skundus, prašymus, susijusius su elektroninių ryšių naudojimu valstybės gynybai ir saugumui, imasi reikalingų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;

● Teikia pasiūlymus rengiant ir įgyvendinant valstybės investicijų programas elektroninių ryšių srityje; vertina šias programas finansiniu ir techniniu požiūriu, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos;

● Rengia informaciją ministerijos vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms elektroninių ryšių naudojimo valstybės gynybai ir saugumui klausimais;

● Vykdo kitus skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Susisiekimo ministerijos strateginiai tikslai.