Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip  3 metų darbo pašto srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pašto veiklą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;

● Būti susipažinęs su Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Europos Sąjungos reglamentais, direktyvomis, kitais Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais pašto veiklą;

● Gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas bei pasiūlymus;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

● Mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Kaupia, sistemina ir analizuoja teisinę, ekonominę, technologinę ir kitokią informaciją, susijusią su pašto mokos ženklų leidyba, universaliosios pašto paslaugos teikimu, periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslauga, ir teikia skyriaus vedėjui išvadas ir pasiūlymus

● Analizuoja, rengia teisės aktus, reglamentuojančius pašto mokos ženklų leidybą, universaliosios pašto paslaugos teikimą, periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugą, projektus;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių, institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų pašto srities klausimais;  

● Rengia ir teikia pasiūlymus dėl pašto srities teisinio reglamentavimo tobulinimo;

● Teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijų pašto srities klausimais ir derina jas Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, pristato jas Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, teikia pasiūlymus kitoms institucijoms dėl jų pateiktų pozicijų;

● Palaiko ryšius su užsienio valstybių ir Europos Sąjungos institucijomis, atstovauja tarptautiniuose susitikimuose, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl Lietuvos narystės ir sprendimų priėmimo tarptautinėse organizacijose, koordinuoja AB Lietuvos pašto veiklą tarptautinėse organizacijose pašto srities klausimais;

● Organizuoja Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžius, užtikrina pasiūlymų dėl pašto mokos ženklų išleidimo ir kitų klausimų svarstymą, rengia protokolus, koordinuoja ir užtikrina Pašto mokos ženklų leidybos komisijos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą;

● Ekstremaliųjų situacijų atvejais rengia ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl išskirtinių sąlygų, užtikrinančių universaliosios pašto paslaugos teikimą, nustatymo;

● Atstovauja ministerijai pašto srities klausimais  kitose institucijose, organizacijose, komisijose, darbo grupėse;

● Rengia ir teikia informaciją vadovybei, visuomenei, Lietuvos Respublikos ir užsienio institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims pašto srities klausimais;  prireikus nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus pašto srities klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose nagrinėjami klausimai;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.