Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, humanitarinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo tarptautinių ryšių srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinį bendradarbiavimą, ES reikalų koordinavimą ir kitais svarbiais dokumentais, susijusiais su Lietuvos Respublikos naryste ES;

● Būti susipažinęs su ES teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;

● Turėti puikius bendravimo įgūdžius, mokėti organizuoti darbą, suprasti žmogiškųjų išteklių valdymo principus, sugebėti savarankiškai priimti sprendimus;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

● Išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, tarptautinių sutarčių sudarymo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir asmeniškai atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

● Koordinuoja ministerijos tarptautinės transporto, pašto ir elektroninių ryšių politikos įgyvendinimą, bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių ir ES institucijomis transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse;

● Teikia departamento ir ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo ir ministerijos veiklos ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose gairių;

● Inicijuoja ir koordinuoja ministerijos vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimų su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis Lietuvoje, ministerijos  vadovybės vizitų į užsienį organizavimą, medžiagos jiems ir pasisakymų rengimą, susitikimų metu priimtų sprendimų įgyvendinimą;

● Koordinuoja tarptautinių sutarčių sudarymo, parafavimo, pasirašymo, tvirtinimo ir ratifikavimo, stojimo į tarptautines organizacijas, jungimosi prie tarptautinių konvencijų procesus;

● Atstovauja ministerijai tarptautinių komisijų, kitų struktūrų veikloje, sprendžiant tarptautinio bendradarbiavimo transporto, pašto ir elektroninių ryšių klausimus;

● Koordinuoja tarptautinių konferencijų, seminarų ir kitų   renginių su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis organizavimą, šių renginių metu priimtų sprendimų įgyvendinimą;

● Koordinuoja ministerijos dalyvavimą ES teisėkūros procese ir atstovavimą ministerijai ES Tarybos darbo grupėse ir komitetuose, Europos Komisijos komitologijos komitetuose įgyvendinant ES transporto, pašto ir elektroninių ryšių politiką;

● Bendradarbiauja su transporto ir telekomunikacijų ir pašto atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES  ir Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio šalyse, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai;

● Atstovauja ministerijai ir išreiškia jos poziciją šalies valstybės institucijose ir įstaigose, dvišaliuose, daugiašaliuose susitikimuose su užsienio valstybėmis ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, užsienio šalių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis užsienyje ir tarptautinėse organizacijose, taip pat dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje skyriaus kompetencijos klausimais;

● Rengia ir teikia ministerijos vadovybei ir ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informaciją aktualiais tarptautinio bendradarbiavimo ir ES reikalų klausimais;

● Koordinuoja skyriaus metinių veiklos planų ir ataskaitų rengimą;

● Koordinuoja teisės aktų projektų rengimą pagal skyriaus kompetenciją, derina kitų institucijų pateiktus teisės aktų projektus;

● Teikia departamento direktoriui pasiūlymus dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų skyrimo ir skyriaus darbo tobulinimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

● Pagal skyriaus kompetenciją užtikrina ministerijos strateginio veiklos plano ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių vykdymą;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio departamento direktoriaus  pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.