Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, humanitarinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo bendradarbiavimo su ES institucijomis ir organizacijomis srityje arba ne mažesnę kaip 1 metų darbo ES institucijose patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES reikalų koordinavimą ir kitais dokumentais, susijusiais su naryste ES;

● Būti susipažinęs su ES teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų veikla, sprendimų priėmimo tvarka;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Išmanyti teisės aktų projektų ir dokumentų rengimo taisykles, tarptautinių sutarčių sudarymo taisykles, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės (acquis communautaire) perkėlimo į nacionalinę teisę, jos įgyvendinimo, kitų Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų įvykdymo ir informacijos Europos Sąjungos institucijoms pateikimo;

● Rengia medžiagą ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos, Nuolatinių atstovų ES komiteto, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiams ES reikalų klausimais;

● Koordinuoja pozicijų Nuolatinių atstovų ES komiteto posėdžiams parengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis, per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (toliau – LINESIS) gaunamos informacijos apie pradėtas ES teisės pažeidimo procedūras įvertinimą, atsakymų rengimą ir pateikimą Europos Komisijai, taip pat tikslingumo dalyvauti ES Teisingumo Teismo nagrinėjamose bylose įvertinimo procesus;

● Organizuoja ES reikalų koordinavimo posėdžius ir vykdo priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną pagal ES reikalų koordinavimo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje tvarkos aprašą;

● Rengia ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo planus, vykdo planų įgyvendinimo stebėseną, rengia informaciją apie planų vykdymą, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl įgyvendinimo proceso ir rezultatų;

● Koordinuoja ES direktyvų nuostatas perkeliančių ir įgyvendinančių nacionalinių teisės aktų notifikavimo Europos Komisijai procesą;

● Rengia ES klausimais ministerijos vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimų su ES institucijų oficialiomis ir darbo delegacijomis programas, susitikimų darbotvarkes, medžiagą, ataskaitas, protokolus, palaiko ryšius su ES institucijomis, Europos Komisijos atstovybe Lietuvos Respublikoje, Lietuvos nuolatine atstovybe ES ir diplomatinėmis atstovybėmis ES valstybėse narėse;

● Palaiko ryšius su specialiaisiais atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES ir nuolat vykdo jų veiklos stebėseną, teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus ir rekomendacijas dėl veiklos prioritetų ir veiklos gerinimo;

● Atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose ir derybose su ES valstybėmis narėmis ir valstybėmis kandidatėmis į ES, Europos Komisija ir trečiosiomis valstybėmis ES reikalų klausimais, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos posėdžiuose ES reikalų klausimais;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su ES reikalų koordinavimu, rengia teisės aktų, susijusių su ES reikalų koordinavimu, projektus;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti  ministerijos strateginiai tikslai.