Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, humanitarinių arba technologijų mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo bendradarbiavimo su ES institucijomis ir/arba tarptautinėmis organizacijomis srityje arba darbo ES institucijose patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais susisiekimo srities veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ES reikalų koordinavimą ir tarptautinių sutarčių sudarymą;

● Būti susipažinęs su ES teisės pagrindais, ES institucijų struktūra, jų kompetencija, sprendimų priėmimo tvarka;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų ir tarptautinių sutarčių rengimo taisykles;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Koordinuoja tarptautinių sutarčių transporto, pašto ir elektroninių ryšių srityse sudarymo procesą, atstovauja ministerijai susitikimuose, derybose dėl tarptautinių sutarčių sudarymo, jungimosi prie tarptautinių konvencijų, tarptautinių sutarčių parafavimo ir pasirašymo procesuose, dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo komitetų Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiuose tarptautinių sutarčių sudarymo klausimais;

● Rengia tarptautinių sutarčių projektus (įskaitant memorandumus, bendradarbiavimo sutartis), derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų sudarymo, parafavimo, pasirašymo, tvirtinimo ir ratifikavimo;

● Koordinuoja pirminių pozicijų dėl naujų ES teisės aktų projektų parengimą ir derinimą su suinteresuotomis institucijomis;

● Rengia teisės aktų projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų pateiktų išvadoms gauti teisės aktų projektų tarptautinio bendradarbiavimo ir ES teisės perkėlimo klausimais;

● Analizuoja ministerijos administracijos padalinių rengiamus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties ES teisės ir tarptautinės teisės nuostatoms;

● Vykdo Lietuvos narystės ES informacinės sistemos (toliau – LINESIS) administratoriaus ministerijoje funkcijas;

● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, kurie susiję su tarptautinio bendradarbiavimo, tarptautinės teisės ir ES teisės perkėlimo klausimais, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Konsultuoja kitus ministerijos administracijos padalinius tarptautinės ir ES teisės klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.