Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių, humanitarinių arba technologinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo tarptautinio bendradarbiavimo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir  kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarnybinių kelionių  organizavimą;

● Mokėti rusų ir anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) ir departamento vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimų su priskirtų kuruoti užsienio valstybių oficialiomis ir darbo delegacijomis, tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių programas, susitikimų darbotvarkes, pasiūlymus dėl tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolinių įrašų, ataskaitas, protokolus,  palaiko ryšius su priskirtų kuruoti užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, priskirtų kuruoti užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis priskirtose kuruoti užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;

● Atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir priskirtų kuruoti užsienio valstybių darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, konferencijose, derybose ir pasitarimuose;

● Sistemina, analizuoja ir rengia informaciją apie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų prie ministerijos bendradarbiavimą su priskirtų kuruoti užsienio valstybių subjektais, rengia apibendrintą informaciją ministerijos vadovybei, Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, rengia teisės aktų projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, kurie susiję su bendradarbiavimu su priskirtomis kuruoti užsienio valstybėmis, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Palaiko ryšius su transporto atašė Kazachstane, nuolat vykdo jo veiklos stebėseną;

● Rengia tarptautinių sutarčių projektus, derina ir teikia tvirtinti dokumentus dėl įgaliojimų pasirašyti tarptautines sutartis, jų sudarymo, parafavimo, pasirašymo, tvirtinimo ir ratifikavimo;

● Rengia ministerijos vadovybės vizitų planus, vertina renginių tikslingumą;

● Informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie ministerijos vadovybės vizitus į užsienio valstybes ir įvykusius susitikimus su užsienio valstybių institucijų atstovais ir delegacijomis.

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.