Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis)  socialinių, humanitarinių arba technologijų mokslų studijų srities  išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo tarptautinio bendradarbiavimo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinį bendradarbiavimą;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų ir tarptautinių sutarčių rengimo taisykles, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) ir departamento vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimų su priskirtų kuruoti užsienio valstybių oficialiomis ir darbo delegacijomis, tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių programas, susitikimų darbotvarkes, pasiūlymus dėl tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolinių įrašų, ataskaitas, protokolus, palaiko ryšius su priskirtų užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis,  priskirtų kuruoti užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis priskirtose kuruoti užsienio valstybėse;

● Atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir priskirtų kuruoti užsienio valstybių darbo grupių ir komisijų posėdžiuose, konferencijose, derybose ir pasitarimuose;

● Sistemina, analizuoja ir rengia informaciją apie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai  priskirtų įmonių ir įstaigų prie ministerijos bendradarbiavimą su priskirtų kuruoti užsienio valstybių subjektais, rengia informaciją ministerijos vadovybei, Prezidento kanceliarijai, Seimo kanceliarijai, Vyriausybės kanceliarijai, Užsienio reikalų ministerijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;

● Teikia siūlymus dėl ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų prie ministerijos dalyvavimo vystomojo bendradarbiavimo su Rytų Partnerystės šalimis veikloje;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, rengia teisės aktų projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, kurie susiję su bendradarbiavimu su priskirtomis kuruoti užsienio valstybėmis, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Sprendžia klausimus, susijusius su dokumentų įvažiavimo į užsienio valstybę vizai gauti įforminimu ir gavimu vykstantiems į užsienį ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir terminus; tarpininkauja, kad būtų išspręsti klausimai dėl atvykstančių į ministeriją svečių įvažiavimo vizų gavimo, informuoja Užsienio reikalų ministeriją ir Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes užsienyje apie ministerijos vadovybės ir jų vadovaujamų delegacijų vizitus;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.