Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių ar humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo tarptautinio bendradarbiavimo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarptautinių sutarčių sudarymą;

● Mokėti anglų ir rusų kalbas pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

 ● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

  ● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų, teisės aktų projektų ir tarptautinių sutarčių rengimo taisykles, išmanyti tarnybinį ir tarptautinį protokolą;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) vadovybės dvišalių ir daugiašalių susitikimų su priskirtų kuruoti užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų oficialiomis ir darbo delegacijomis, tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių programas, susitikimų darbotvarkes, medžiagą, pasiūlymus dėl tarpvyriausybinių komisijų ir darbo grupių posėdžių protokolinių įrašų, ataskaitas, protokolus, palaiko ryšius su priskirtų kuruoti užsienio valstybių kompetentingomis institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, priskirtų kuruoti užsienio valstybių diplomatinėmis atstovybėmis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos diplomatinėmis atstovybėmis priskirtose kuruoti užsienio valstybėse ir tarptautinėse organizacijose;

● Organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus ir vizitus į Baltijos asamblėjos ir Baltijos ministrų tarybos, Trijų jūrų iniciatyvos posėdžius, sistemina ir rengia medžiagą, pasisakymų projektus ministerijos vadovybės susitikimams, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pasirašomų dokumentų projektų;

● Atstovauja ministerijai Lietuvos Respublikos ir priskirtų kuruoti užsienio valstybių susitikimuose, konferencijose, derybose, pasitarimuose, kituose dvišalių ir regioninių komisijų susitikimuose, koordinaciniuose darbo grupių, komisijų ir kituose susitikimuose dėl dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje,  Lietuvos Respublikos piliečių įsidarbinimo tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose,  koordinuoja  ministerijos dalyvavimo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje (EBPO) ir  Tarptautiniame transporto forume (ITF) susijusius klausimus;

● Sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijos ir jos reguliavimo srities įmonių ir įstaigų prie ministerijos atstovavimo Lietuvos Respublikos interesams tarptautinėse organizacijose, mokamų narystės mokesčių, teikia Užsienio reikalų ministerijai metinę ataskaitą apie dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje;

● Teikia išvadas dėl kitų ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, rengia teisės aktų projektus, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, kurie susiję su bendradarbiavimu su priskirtomis kuruoti užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijoms, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Rengia ir derina tarptautinių organizacijų įstatų ir konvencijų ratifikavimo dokumentus;

● Teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos prioritetų ir veiklos gerinimo;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.