Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis)  socialinių, humanitarinių arba technologinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, buhalterinę apskaitą, viešuosius pirkimus, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarnybinių kelionių  organizavimą;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Gebėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJOS FUNKCIJOS

● Inicijuoja Tarnybinių kelionių organizavimo ir apgyvendinimo paslaugų teikimo sutarties sudarymą ir jos pratęsimą, prižiūri jos vykdymą, kontroliuoja sutartinių lėšų naudojimą, koordinuoja transporto ir apgyvendinimo paslaugų užsakymus;

● Rengia ministerijos tarnybinių komandiruočių planą, vertina lėšų poreikį;

● Tikrina ministerijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį komandiruočių išlaidų ataskaitas;

● Kontroliuoja ministerijos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidas, tvarko šių išlaidų kompensavimo apskaitą;

● Tvarko tarnybinių komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį apskaitą, kas mėnesį teikia lėšų panaudojimo ataskaitą;

● Teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų teisės aktų projektų, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, kurie susiję su tarnybinių komandiruočių organizavimu ir lėšų panaudojimu, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

● Informuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją apie ministerijos vadovybės tarnybines komandiruotes į užsienio valstybes ir įvykusius susitikimus su užsienio valstybių institucijų atstovais ir delegacijomis;

● Dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinių komandiruočių organizavimo tvarką;

● Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.