Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – teisė (arba);

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 ● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais

● Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●  Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Užtikrina ir atsako už transporto, pašto ir elektroninių ryšių vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą.

● Užtikrina ir atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių projektų parengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų parengimą ir pateikimą.

● Užtikrina, kad laiku būtų parengtas susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektas, ministerijos metinis veiklos planas, kad laiku būtų sudaryti ir patikslinti ministerijos vykdomų programų sąmatų projektai.

● Užtikrina ir atsako už Europos Sąjungos fondų investicijų planavimą, investicijų panaudojimui reikalingų administracinių dokumentų rengimą, finansuotinų projektų atranką, priežiūrą ir stebėseną susisiekimo ministro valdymo srityse.

● Užtikrina korupcijos pasireiškimo tikimybių ir rizikų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, bendrovių ir įstaigų veiklos srityse vertinimą, Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą, korupcijos prevencijos priemonių plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

● Atsako už susisiekimo sektoriaus valstybės pagalbos klausimų koordinavimą, projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu planavimą ir stebėsenos atlikimą.

● Organizuoja išankstinės finansų kontrolės ir kitų susisiekimo ministerijai pavestų apskaitos funkcijų atlikimą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

          ● Išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

●studijų kryptis – teisė (arba);

●studijų kryptis – ekonomika (arba);

●vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

arba:

●išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

●vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;

●darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

●Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

●kalba – anglų;

●kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 ●Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

●Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais

 

●Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

●Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

●Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

●Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

●Užtikrina ir atsako už transporto, pašto ir elektroninių ryšių vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą.

●Užtikrina ir atsako už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių projektų parengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų parengimą ir pateikimą.

●Užtikrina, kad laiku būtų parengtas susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projektas, ministerijos metinis veiklos planas, kad laiku būtų sudaryti ir patikslinti ministerijos vykdomų programų sąmatų projektai.

●Užtikrina ir atsako už Europos Sąjungos fondų investicijų planavimą, investicijų panaudojimui reikalingų administracinių dokumentų rengimą, finansuotinų projektų atranką, priežiūrą ir stebėseną susisiekimo ministro valdymo srityse.

●Užtikrina korupcijos pasireiškimo tikimybių ir rizikų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, bendrovių ir įstaigų veiklos srityse vertinimą, Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimą, korupcijos prevencijos priemonių plano parengimą ir jo įgyvendinimą.

●Atsako už susisiekimo sektoriaus valstybės pagalbos klausimų koordinavimą, projektų, įgyvendinamų viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu planavimą ir stebėsenos atlikimą.

●Organizuoja išankstinės finansų kontrolės ir kitų susisiekimo ministerijai pavestų apskaitos funkcijų atlikimą.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.