Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

● Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba – anglų;

  kalbos mokėjimo lygis – B2.

   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą arba prireikus rengia veiklos planavimo dokumentus.

● Koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų, susijusių su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

● Organizuoja ir koordinuoja transporto, pašto ir elektroninių ryšių vidutinės ir trumpos trukmės planavimo dokumentų parengimą ir įgyvendinimą, susisiekimo ministro valdymo sričių strateginio veiklos plano projekto, ministerijos metinio veiklos plano parengimą ir įgyvendinimą.

● Organizuoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo plano transporto, pašto ir elektroninių ryšių sričių projektų parengimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitų parengimą ir pateikimą.

● Organizuoja ir koordinuoja Europos Sąjungos fondų investicijų planavimą, investicijų panaudojimui reikalingų administracinių dokumentų parengimą, finansuotinų projektų atranką, priežiūrą ir stebėseną susisiekimo ministro valdymo srityse.

● Organizuoja ir teikia pasiūlymus dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir kitos tarptautinės finansinės paramos planavimo ir panaudojimo transporto ir elektroninių ryšių srityse.

● Organizuoja ir koordinuoja susisiekimo sektoriaus valstybės pagalbos klausimus, projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu.

● Organizuoja Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų projektų, įgyvendinamų pagal trišales projektų sutartis, priežiūros komitetų posėdžius.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.