Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

●  Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);

studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

 kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją ES institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su ES struktūrinių fondų skyrimu.

● Organizuoja ir koordinuoja veiklą teikiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos partnerystės sutarties, 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos (toliau – Veiksmų programa) pakeitimų, rengiant nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius Veiksmų programos administravimą ir finansavimą, ir kitus susijusius dokumentus.

● Organizuoja ir koordinuoja transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimo, strateginio planavimo ir kitų dokumentų, reglamentuojančių lėšų planavimą ir projektų finansavimą, rengimą.

● Užtikrina ES struktūrinių fondų investicijų ir bendrojo finansavimo lėšų susisiekimo sektoriui planavimą; analizuoja ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo prognozes pagal administruojamus prioritetus ir priemones, imasi priemonių, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos.

● Koordinuoja ministerijos kompetencijai priskirtų Lietuvos ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo strategijos ir jos įgyvendinimo veiksmų programos prioritetų ir priemonių įgyvendinimą; užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos teritorijoje.

● Užtikrina kitų tarpinės institucijos funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusių su transporto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimu, vykdymą.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.