Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

 studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – Europos Sąjungos struktūrinės ir sanglaudos politikos srities patirtis;

 darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Rengia nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų administravimą ir finansavimą ir teikia pasiūlymus dėl jų keitimo, planuoja ES struktūrinių fondų priemonių įgyvendinimą; rengia 2014–2020 metų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo ir ES fondų investicijų administravimo ministerijoje vidaus procedūrų vadovo pakeitimus.

● Rengia, derina su suinteresuotomis institucijomis, teikia tvirtinti ir prireikus tikslina susisiekimo sektoriaus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų strateginius ir kitus planavimo dokumentus, susijusius su ES struktūrinių fondų lėšų planavimu ir projektų finansavimu.

● Rengia pasiūlymus dėl metinio ES struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo lėšų poreikio susisiekimo sektoriaus projektams; planavimo metu vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją.

● Vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą susisiekimo sektoriaus projektus; teikia pasiūlymus ir sudaro valstybės projektų sąrašus, užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami Lietuvos teritorijoje.

● Rengia pasiūlymus dėl regionų projektų atrankos tvarkos aprašo ir jo pakeitimų; teikia pasiūlymus dėl regionų plėtros planų, savivaldybių integruotų teritorijų vystymo programų (veiksmų, finansavimo ir numatomų pasiekti rezultatų), atsižvelgdamas į Veiksmų programos tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius.

● Vykdo kitas tarpinės institucijos funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, susijusias su 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos planavimu.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.