Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – politikos mokslai (arba);

studijų kryptis – transporto inžinerija;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – strateginio planavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

● Rengia pasiūlymus dėl transporto, pašto, elektroninių ryšių biudžeto programų sudarymo ir koordinuoja biudžeto programų įgyvendinimą; atlieka patvirtintų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, pakeitimus, susijusius su lėšų paskirstymu atitinkamais biudžetiniais metais; teikia pasiūlymus planuojant ES struktūrinių fondų lėšas.

● Vykdo Susisiekimo ministerijos koordinuojamų Vyriausybės programos įgyvendinimo plano darbų / veiksmų įgyvendinimo stebėseną, vertina pažangą ir rizikas, laikydamasi nustatytos tvarkos ir terminų, parengia įgyvendinimo ataskaitas ir teikia jas Vyriausybei.

● Rengia pasiūlymus dėl transporto, pašto, elektroninių ryšių biudžeto programų sudarymo ir koordinuoja biudžeto programų įgyvendinimą; atlieka patvirtintų biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, pakeitimus, susijusius su lėšų paskirstymu atitinkamais biudžetiniais metais; teikia pasiūlymus planuojant ES struktūrinių fondų lėšas.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.