Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

studijų kryptis – transporto inžinerija;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●  Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

●  Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

●  Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

●  Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

●  Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

●  Rengia teisės aktų, reglamentuojančių ES investicijų administravimą, projektus, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų keitimo.

● Organizuoja projektų, finansuojamų ES lėšomis, priežiūrą ir stebėseną, koordinuoja finansavimo skyrimo bei susitarimų/trišalių sutarčių pasirašymo procedūras.

● Koordinuoja techninės paramos lėšomis finansuojamus projektus, organizuoja projektų priežiūrą ir stebėseną.

● Dalyvauja su padalinio veikla susijusių komitetų, darbo grupių ir komisijų veikloje, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose.

● Kontroliuoja priskirtų biudžeto programų įgyvendinimą, rengia ir teikia informaciją apie jų vykdymą.

● Organizuoja pareiškėjų/projektų vykdytojų informavimo ir viešinimo priemonių veiklų įgyvendinimą.

●  Įtaręs nusikalstamą veiką, susijusią su ES fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, informuoja atsakingas institucijas.

● Organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, skundų ir pasiūlymų, susijusių su skyriui priskirtų funkcijų vykdymu, nagrinėjimą ir sprendimą.

●  Organizuoja pagal padalinio kompetenciją gaunamų ir rengiamų dokumentų saugojimą užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami tikrinančioms institucijoms ir asmenims.

 

 

 

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.