Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos krypties ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo viešajame sektoriuje arba projektų, finansuojamų ES fondų investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, koordinavimo patirties;

● Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, transporto veiklą, valstybės ir užsienio investicijų planavimo ir įgyvendinimo tvarką, valstybės ir ES investicijų pagrindines nuostatas, projektų analizės ir valdymo metodus, raštvedybos, teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles;

● Būti susipažinęs su ES reglamentais, direktyvomis, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ES investicijų  ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo veiklą;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Rengia teisės aktus, reglamentuojančius transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

● Vertina projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti ES finansavimą, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus;

● Atsižvelgdamas į  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) teikiamas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus; teikia juos derinti ir pasirašyti; inicijuoja įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo paskelbimą;

● Inicijuoja ir koordinuoja trišalių projektų sutarčių, kartu su CPVA ir projektų vykdytojais, pasirašymą, jų pakeitimų derinimą, jeigu taip numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše; koordinuoja dvišalių projektų sutarčių pasirašymą tarp CPVA ir projektų vykdytojų;

● Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams;

● Vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; įtaręs pažeidimą, praneša apie tai CPVA; apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES investicijų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir CPVA;

● Naudodamasis SFMIS2014, CPVA ir projektų vykdytojų teikiama informacija, vykdo projektų, finansuojamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, priežiūrą, stebėseną, analizuoja įgyvendinamų projektų pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą, teikia aktualią informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms, periodinėms, metinės ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti;

● Rengia ir teikia atsakingiems darbuotojams ar vadovaujančiajai institucijai aktualią informaciją apie ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytai informacijos sklaidai užtikrinti ar kuri turi būti skelbiama ministerijos interneto svetainėje ir interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

● Koordinuoja EITP programų transporto ir telekomunikacijų sektorių projektų įgyvendinimą, teikia Europos Komisijai paraiškas, ataskaitas ir kitus dokumentus, rengia ir tikslina EITP transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisykles; yra atsakingas už suvestinę aktualią informaciją apie įgyvendinamus projektus;

● Gavęs iš CPVA informaciją, kad, įgyvendinant projektą, bendrai finansuojamą 2007–2013 metų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšomis, padarytas  pažeidimas, Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl tolesnių veiksmų, susijusių su projekto įgyvendinimu, priėmimą (rengia susisiekimo ministro įsakymo projektą, nustatyta tvarka teikia jį derinti ir pasirašyti), informuoja CPVA ir projektų vykdytojus apie priimtus sprendimus dėl lėšų grąžinimo, panaikintą ES fondų lėšų ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų dalį ar visas projektui skirtas ES struktūrinių fondų lėšas;

● Gavęs  iš CPVA informaciją apie siūlomas grąžinti 2007–2013 metų laikotarpio ES struktūrinių fondų lėšas, nesusijusias su nustatytu pažeidimu, Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka inicijuoja sprendimo dėl lėšų grąžinimo priėmimą, apie priimtą sprendimą informuoja  CPVA ir projekto vykdytoją;

● Gavęs informaciją apie į Susisiekimo ministerijos sąskaitą pervestas grąžintinas projektų finansavimo lėšas ir apie šių lėšų pervedimą į valstybės iždo sąskaitą, užregistruoja šią informaciją SFMIS2014;

● Nagrinėja CPVA siūlymus atidėti terminą, per kurį projekto vykdytojas turi grąžinti lėšas per ne ilgesnį nei 12 mėnesių laikotarpį, inicijuoja sprendimo dėl lėšų grąžinimo atidėjimo priėmimą;

● Inicijuoja sprendimo dėl reikalavimo teisės į projekto vykdytojo negrąžintas grąžintinas lėšas, įskaitant ir delspinigius, perleidimo centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui arba dėl projekto vykdytojo ES finansinės paramos skolos padengimo valstybės biudžeto lėšomis ir valstybės biudžeto bei kitų reikalaujamų pagal teisės aktus ir (ar) paramos sutartis grąžinti lėšų skolos nurašymo;

 ● Atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veiklose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais;

 ● Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, susijusius su ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo, lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitus aktualius dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tvarkingai surūšiuoti ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, paruošia dokumentus saugojimui archyve;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos ir Biudžeto ir investicijų departamento  strateginiai ir gyvybiškai svarbūs tikslai.