Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – transporto inžinerija;

studijų kryptis – vadyba;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Vertina projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti ES fondų investicijas, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus.

● Atsižvelgdamas į projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas rengia įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus, inicijuoja šių įsakymų paskelbimą.

● Inicijuoja ir koordinuoja trišalių projektų sutarčių kartu su CPVA ir projektų vykdytojais pasirašymą, jų pakeitimų derinimą, jeigu taip numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

● Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams.

● Vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; įtaręs pažeidimą, praneša CPVA; apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES fondų investicijomis, praneša FNTT ir CPVA.

● Atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veiklose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais.

●  Saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

 

 

 

 

●  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.