Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities  ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo ar viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo vadybos ar ekonomikos srityje patirtį;

● Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,  valstybės ir užsienio investicijų planavimo ir įgyvendinimo tvarką, valstybės ir ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos transporto programų pagrindines nuostatas, projektų analizės ir valdymo metodus;

● Būti susipažinęs su ES reglamentais, direktyvomis, kitais ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo veiklą, valstybės pagalbą;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio  vartotojo lygmens B1 lygiu;

okėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui rengiant teisės aktų, reglamentuojančių transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES fondų investicijų ar kitos tarptautinės paramos administravimą ir finansavimą, projektus, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

● Rengia ministerijos kanclerio potvarkiu priskirtos atsakomybės srities įsakymus dėl finansavimo skyrimo projektams, koordinuoja šių  projektų įgyvendinimo eigą, atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu, teikia susijusią informaciją;

● Koordinuoja transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių projektų, finansuojamų 2014–2020 m. ES fondų ir bendrojo finansavimo lėšomis, įgyvendinimo eigą, kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie planuojamus ir vykdomus projektus, lėšų panaudojimą ir užtikrina jos aktualumą, rengia apibendrintą ES investicijų panaudojimo ir projektų įgyvendinimo būklės informaciją; 

● Analizuoja ir apibendrina iš VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros gautą informaciją apie projektų įgyvendinimo problemas ir riziką, rengia apibendrintą informaciją ir pasiūlymus dėl problemų sprendimo būdų;

● Administruoja projektus, įgyvendinamus iš ministerijai skiriamų 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos 11 ir 12 prioritetų „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ ir „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“  (toliau – techninės paramos projektai);

● Užtikrina, kad techninės paramos projektai būtų įgyvendinami  teisės aktų nustatyta tvarka;

● Teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytam informacijos sklaidos apie ES fondų  investicijas įgyvendinimui užtikrinti;

● Atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais;

● Saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo, lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitus aktualius dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tvarkingai surūšiuoti ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, parengia dokumentus perduoti saugoti į archyvą;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos ir Biudžeto ir investicijų departamento strateginiai ir gyvybiškai svarbūs tikslai.