Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo viešajame sektoriuje arba projektų, finansuojamų ES fondų investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, koordinavimo srityje patirtį;

● Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,  valstybės ir užsienio investicijų planavimo ir įgyvendinimo tvarką, valstybės ir ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos transporto programų pagrindines nuostatas, projektų analizės ir valdymo metodus;

● Būti susipažinęs su ES reglamentais, direktyvomis, kitais ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo veiklą;

● Mokėti anglų kalbą arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

● Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant ir redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

● Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų projektų, dokumentų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

● Teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui rengiant teisės aktus, reglamentuojančius transporto, informacinės visuomenės plėtros ir elektroninių ryšių sričių ES fondų investicijų ar kitos tarptautinės paramos administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus ir atsakingoms institucijoms teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

● Vertina projektinius pasiūlymus dėl valstybės projektų, kuriems siekiama gauti ES fondų investicijas, įgyvendinimo ir įtraukimo į valstybės projektų sąrašus, teikia išvadas ir pasiūlymus;

● Atsižvelgdamas į  VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) teikiamas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas, rengia susisiekimo ministro įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo projektus; inicijuoja įsakymų dėl finansavimo projektams skyrimo paskelbimą;

● Inicijuoja ir koordinuoja trišalių projektų sutarčių kartu su CPVA ir projektų vykdytojais pasirašymą, jų pakeitimų derinimą, jeigu taip numatyta projektų finansavimo sąlygų apraše; koordinuoja dvišalių projektų sutarčių pasirašymą tarp  CPVA  ir projektų vykdytojų;

● Finansų ministro patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių nustatyta tvarka atlieka veiksmus, susijusius su lėšų išmokėjimu projektų vykdytojams: tikrina iš CPVA gautas paraiškas asignavimų valdytojui (ministerijai), atlieka atitinkamus veiksmus 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014);

● Vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją; įtaręs pažeidimą, praneša apie tai CPVA; apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES fondų investicijų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir CPVA;

● Naudodamasis SFMIS2014, CPVA ir projektų vykdytojų teikiama informacija, vykdo projektų, finansuojamų ES  fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, priežiūrą, stebėseną, analizuoja įgyvendinamų projektų pasiektus rezultatus, kaupia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą, lėšų panaudojimą, prireikus teikia aktualią informaciją ministerijos vadovybei, atsakingoms institucijoms periodinėms, metinėms ar galutinėms įgyvendintų projektų būklės ataskaitoms parengti;

● Rengia ir teikia atsakingiems darbuotojams ar vadovaujančiajai institucijai aktualią informaciją apie ES fondų investicijas ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamus projektus, kurios reikia metiniuose informavimo ir viešinimo priemonių planuose numatytai informacijos sklaidai užtikrinti ar kuri turi būti skelbiama ministerijos interneto svetainėje ir interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

● Koordinuoja Europos infrastruktūros tinklų priemonės programų transporto ir telekomunikacijų sektorių projektų įgyvendinimą, teikia Europos Komisijai paraiškas, ataskaitas ir kitus dokumentus, rengia ir tikslina Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisykles; yra atsakingas už suvestinę aktualią informaciją apie įgyvendinamus projektus;

● Kaupia, rengia, analizuoja ir sistemina informaciją apie projektus, finansuotus ar finansuojamus ES investicijų ar kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis, kuriems skiriama valstybės ar de minimis pagalba, koordinuoja projektų vykdytojų veiksmus, kai reikia kreiptis į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą ar Europos Komisiją dėl atitikties valstybės ar de minimis pagalbos taisyklėms, rengia ir prireikus teikia suinteresuotoms institucijoms metines suteiktos valstybės pagalbos ataskaitas ir kitą aktualią informaciją, susijusią su valstybės ar de minimis pagalba;

● Atstovauja ministerijai ir dalyvauja darbo grupių ir komisijų veiklose, seminaruose, susitikimuose ir kituose renginiuose ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos koordinavimo klausimais;

● Saugo pagal skyriui priskirtą kompetenciją gaunamų ir rengiamų ES fondų investicijų ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo, lėšų panaudojimo ataskaitas ir kitus aktualius dokumentus, užtikrina, kad dokumentai būtų tvarkingai surūšiuoti ir prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims, parengia dokumentus perduoti saugoti į archyvą;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos ir Biudžeto ir investicijų departamento strateginiai ir gyvybiškai svarbūs tikslai.