Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.

● Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

● Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

● Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

● Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

● Organizuoja išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę.

● Užtikrina, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

● Užtikrina, kad būtų koordinuojamas Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimas, parengtos jų įgyvendinimo apibendrintos ataskaitos skelbiamos Vidaus komunikacijos sistemoje.

● Organizuoja korupcijos pasireiškimo tikimybių ir rizikų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių, įstaigų, bendrovių veiklos srityse, vertinimą ir korupcijos prevencijos priemonių plano parengimą, jo įgyvendinimo stebėseną.

● Užtikrina, kad būtų išanalizuotos ministerijos vykdomų programų tarpinės ataskaitos ir apibendrinta informacija su išvadomis ir pasiūlymais pateikta ministerijos vadovybei.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.