Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

          ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

          išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

         studijų kryptis – ekonomika;

          studijų kryptis – vadyba;

          studijų kryptis – finansai;

          studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

         išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

          darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

          darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●  Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

● Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

● Vykdo išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti.

● Analizuoja ir vertina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus finansinių ataskaitų rinkinius, ministerijos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir su jais susijusias kitas teisės aktuose nurodytas ataskaitas.

● Analizuoja ir vertina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, ministerijos konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir su jais susijusias kitas teisės aktuose nurodytas ataskaitas.

● Teikia pasiūlymus dėl programų vertinimo, išvadų ir rekomendacijų parengimo klausimais.

● Derina Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro parengtą apskaitos politiką.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.