Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

          ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

           išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

           studijų kryptis – ekonomika;

          studijų kryptis – vadyba;

          studijų kryptis – finansai;

          studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

          išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

          darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

          darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

● Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

● Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

● Vykdo išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, susijusią su Europos Sąjungos finansine parama, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti.

● Užtikrina, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

● Vykdo naudojimosi tarnybiniais judriojo ir fiksuoto ryšio telefonais limitų laikymosi apskaitą ir teikia informaciją apie nustatytų ribojamų lėšų ar limitų pereikvojimą.

● Tikrina ministerijos darbuotojų tarnybinių komandiruočių Lietuvoje ir į užsienį  komandiruočių išlaidų ataskaitas.

● Bendradarbiaudamas su Biudžeto ir investicijų departamento ES investicijų koordinavimo skyriaus atsakingu darbuotoju rengia Europos Sąjungos techninės paramos projektų mokėjimo prašymus.

● Registruoja ir kaupia ministerijos sutarčių ir jų pakeitimo papildomų susitarimų originalus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.