Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

● Vykdo išankstinę ministerijos administracijos finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti.

● Užtikrina, kad pateikti dokumentai Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui būtų pasirašyti asmenų, atsakingų už ūkines operacijas, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai būtų pagrįsti tvarkingais ir teisingai užpildytais apskaitos dokumentais.

● Peržiūri, teikia, gauna pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas „E. Sąskaita“ sistemoje.

● Registruoja ir kaupia ministerijos sutarčių ir jų pakeitimo papildomų susitarimų originalus.

● Rengia valstybės biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, sąmatas pagal programų, finansavimo šaltinių, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.