Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

 darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

●  Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

●  Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

● Rengia ministerijos metinės veiklos ataskaitos projektą ir atsako už tai, kad jis būtų parengtas laiku ir atitiktų strateginio planavimo metodiką ir kitas teisės aktų nuostatas.

● Atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų funkcijų peržiūra, rengia ataskaitas ir rekomendacijas dėl šių įmonių ir įstaigų veiklos gerinimo.

● Atsako už tai, kad metinis biudžeto programų vertinimo planas būtų parengtas ir programų vertinimas atliktas  pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Programų vertinimo metodiką.

● Analizuoja ir vertina susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos plano  programų vykdymą, apibendrina informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis.

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.