Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

 studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

● Rengia susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano projektus ir koordinuoja jų įgyvendinimą.

● Parengia motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo nustatymo susisiekimo ministro valdymo srityje, kuri kasmet teikiama Specialiųjų tyrimų tarnybai.

● Rengia rizikos valdymo plano projektus, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną.

● Rengia Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano projektus, analizuoja ir parengia apibendrintą ataskaitą dėl Valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimo.

● Analizuoja ir vertina susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos plano  programų vykdymą, apibendrina informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis.

● Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

●Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.