Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – ekonomika;

studijų kryptis – vadyba;

studijų kryptis – finansai;

studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – veiklos rezultatų stebėsenos patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

  ● Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

  ● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

  ● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

  ● Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.

  ● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

  ● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

  ● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

  ● Rengia informaciją apie planuojamas priemones, valstybės biudžeto lėšų poreikį ir skaičiavimo formas sudarant ministerijos vykdomos programos projektą susisiekimo ministro valdymo sričių  strateginio veiklos planui.

  ● Rengia ministerijos metinio veiklos plano projektą.

  ● Rengia valstybės biudžeto programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, sąmatas pagal  programų, finansavimo šaltinių, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

  ● Rengia ministerijos administracijai išlaikyti suplanuotų lėšų detalizuotą valstybės biudžeto lėšų sąmatą, kas mėnesį rengia šios sąmatos lėšų panaudojimo ataskaitas ir teikia informaciją ministerijos vadovybei.

   ● Įveda valstybės biudžeto programų vykdymo ataskaitų duomenis – pasiektas vertinimo kriterijų reikšmes, finansinių rodiklių reikšmes ir informaciją apie patvirtintų priemonių įgyvendinimą į Stebėsenos informacinę sistemą.

  ● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.