Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

           ● Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

           išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

          studijų kryptis – ekonomika;

          studijų kryptis – vadyba;

          studijų kryptis – finansai;

         studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:

          išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

          darbo patirtis – ekonomikos srityje;

          darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

          ● Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.

          ● Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.

          ● Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

          ● Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

          ● Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.

          ● Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.

          ● Analizuoja ir vertina susisiekimo ministro valdymo sričių strateginį veiklos plano  programų vykdymą, apibendrina informaciją su išvadomis ir rekomendacijomis.

          ● Atsako už tai, kad metinis biudžeto programų vertinimo planas būtų parengtas ir programų vertinimas atliktas  pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintą Programų vertinimo metodiką.

          ● Atlieka ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų funkcijų peržiūra, rengia ataskaitas ir rekomendacijas dėl šių įmonių ir įstaigų veiklos gerinimo.

          ● Vykdo veiklas, susijusias su susisiekimo sektoriaus projektų, įgyvendinamų ir planuojamų įgyvendinti viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu (valdžios ir privataus subjektų partnerystė; koncesija).

          ● Analizuoja ir vertina ministerijos ir biudžetinių įstaigų veiklos efektyvumo gerinimo priemonių planus, jų vykdymo eigą, parengtą informaciją teikia ministerijos vadovybei.

          ● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.