Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS EINANTIS ŠIAS PAREIGAS ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS

● Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

● Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

● Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir  ne mažesnę kaip 1 metų darbo valstybės turto ir įmonių valdymo srityje patirtį;

● Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės turto ir įmonių valdymą, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių, biudžetinių įstaigų veiklą,  viešąjį administravimą, valstybės tarnybą.

● Gebėti taikyti teisės normas, spręsdamas valstybės turto valdymo, valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, biudžetinių įstaigų, bendrovių veiklos klausimus;

● Gebėti atlikti ministerijoje rengiamų teisės aktų ir kitų valstybės institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų analizę;

● Mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;

● Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

● Mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu;

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

● Vadovauja skyriui, planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą – planuoja ir paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina skyriaus darbo drausmę ir atsako už skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą kokybiškai ir laiku;

● Organizuoja teisės aktų dėl ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių  patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo, panaudos, nurašymo, investavimo, kapitalo didinimo ir mažinimo projektų rengimą, organizuoja teisės aktų dėl bendrovių teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo valstybės turto perdavimo, nurašymo, investavimo, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo projektų rengimą, teisės aktų dėl valstybės turto perdavimo ministerijai, įstaigoms prie ministerijos, valstybės įmonėms, bendrovėms ar viešosioms įstaigoms projektus;

● Nagrinėja ir teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių turto nuomos viešo konkurso būdu;

● Analizuoja ir teikia pasiūlymus dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, dalyvauja rengiant atitinkamų teisės aktų projektus;

● Organizuoja ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių įstatų tvirtinimo ar jų keitimo projektų rengimą, organizuoja ministro įsakymų dėl valstybės įmonių, viešųjų įstaigų, bendrovių kolegialių organų sudarymo ir jų keitimo projektų rengimą, organizuoja Vyriausybės nustatytais atvejais ministro įsakymų dėl įgaliojimo suteikimo asmenims perduoti ar priimti valstybės turtą projektų rengimą; organizuoja ministro įsakymų dėl įgaliotinio balsavimo bendrovių visuotinių akcininkų susirinkimų metu, kai bendrovėse yra daugiau kaip vienas akcininkas, projektų, ministro įsakymų, kurie prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektams, kai visų akcijų valdytojas yra ministerija, projektų rengimą;

● Organizuoja dokumentų, susijusių su bendrovių valstybei nuosavybės teise priklausančio pagal patikėjimo sutartį valdomo nekilnojamojo turto registravimu Nekilnojamojo turto registre, projektų rengimą;

● Organizuoja pasiūlymų (suderinimų, sutikimų) dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių turto valdytojų sprendimų dėl valstybės turto perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo valstybės turto patikėjimo teise kitam juridiniam asmeniui rengimą ir pasiūlymų (suderinimų, sutikimų) dėl įstaigų prie ministerijos ir valstybės įmonių turto valdytojų sutikimų (arba sprendimų, jeigu turtas perduodamas turto valdytojo sprendimu) dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais kitiems Vyriausybės patvirtintame Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos apraše nurodytiems subjektams nagrinėjimą ir rengimą;

● Organizuoja (kas ketvirtį) duomenų apie valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičių surinkimą, analizuoja priežastis dėl akcijų skaičiaus padidėjimo arba sumažėjimo ir šių duomenų ir išvadų pateikimą ministerijos finansinei atskaitomybei sudaryti bei pareikalavus kontroliuojančioms institucijoms;

● Organizuoja informacijos analizę ir pasiūlymų dėl valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų vadovaujančiųjų darbuotojų darbo užmokesčio teikimą, su tuo susijusių teisės aktų projektų rengimą;

● Organizuoja valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų projektų, metinių veiklos ataskaitų, ekonominių ir finansinių rodiklių analizę, teikia susisiekimo viceministrui išvadas, organizuoja susisiekimo ministro įsakymų dėl valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų strateginių veiklos planų, pagrindinių finansinių rodiklių, finansinės atskaitomybės ir paskirstytinojo pelno paskirstymo tvirtinimo projektų rengimą;

● Organizuoja duomenų apie valstybės įmonių ir bendrovių metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat kitos informacijos, nurodytos Vyriausybės patvirtintame Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių apraše, rinkimą, gautos informacijos sisteminimą ir teikimą;

● Organizuoja aktualios informacijos suinteresuotoms institucijoms apie valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų skolinius įsipareigojimus kaupimą, apibendrinimą ir teikimą;

● Organizuoja informacijos valstybės institucijoms apie valstybės įmonių, bendrovių ir viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestį;

● Koordinuoja rizikos veiksnių, galimų pavojų ir grėsmių ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių, viešųjų įstaigų ir bendrovių veiklos srityse vertinimą ir analizavimą;

● Organizuoja kitų valstybės institucijų, įstaigų, ministerijos administracijos padalinių parengtų įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų valstybės turto ir įmonių valdymo klausimais projektų nagrinėjimą ir išvadų ar pasiūlymų dėl jų teikimą;

● Organizuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų, pareiškimų, skundų, susijusių su skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais, nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

● Konsultuoja ministerijos administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, valstybės turto ir įmonių valdymo klausimais;

● Atstovauja ministerijai susitikimuose, pasitarimuose, darbo grupėse, komisijose skyriaus kompetencijos klausimais, dalyvauja ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės valdomų įmonių valdymo organų darbe;

 ● Teikia susisiekimo viceministrui pasiūlymus dėl skyriaus darbo tobulinimo, tinkamų darbo sąlygų sudarymo skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,  ir jų kvalifikacijos tobulinimo, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ir tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo, vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

● Organizuoja gaunamų ir rengiamų dokumentų, kurių reikia audito sekai užtikrinti, saugojimą;

● Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius susisiekimo viceministro pavedimus, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.